ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ търговска гаранция за запазване експлоатационните качества и функционална годност на доставените и монтирани изделия, за период от 2 /две/ години от датата на подписване на двустранен приемно-предавателен протокол при следните общи гаранционни условия:
1/ използване на доставените и монтирани изделия съгласно тяхното предназначение, при спазване изискванията за експлоатация, определени от производителя.
2/при повреди, възникнали в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема необходимите действия по отстраняването на повредата след постъпване на заявка за посещение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати свои представители на обекта за съставяне на констативен протокол, в който страните отразяват установените дефекти и определят срокове за тяхното отстраняване. При отстраняване на констатираните недостатъци страните подписват протокол. В този случай – по отношение на отстранените недостатъци не тече нов двугодишен гаранционен срок.
3/ повреди, които се дължат на производствен дефект или неправилен транспорт и монтаж, се отстранява за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи гаранционна отговорност за повреди, възникнали в следствие на:
– необичайни въздействия върху изделието, небрежни или умишлени действия.
– външни въздействия върху изделието, в резултат на възникнал огън, на вода /без дъждовна вода от външната страна на вратата/, соли, основи, киселини, анормални климатични влияния.
– външни въздействия върху изделието, като електромагнитни интерференции, токов удар и други смущения.
– допълнително нанасяне на грунд или друга защита на повърхността.
– погрешно или ненавременно смазване.
– ремонт, извършен от неквалифициран персонал.
– употреба на неоригинални резервни части.
– отстраняване или заличаване на фабричните номера на изделието.

Automation