Автоматика Делис ЕООД се ангажира да поддържа този уебсайт актуален и точен. Ако въпреки това се сблъскате с нещо, което е неправилно или остаряло, ще Ви бъдем благодарни, ако ни уведомите. Моля, посочете къде на уебсайта четете информацията. След това ще разгледаме това възможно най-скоро. Моля, изпратете отговора си по имейл на: office@delice.bg.

Ние не носим отговорност за загуби в резултат на неточности или непълноти, нито за загуби, произтичащи от проблеми, причинени от или присъщи на разпространението на информация чрез интернет, като прекъсвания или прекъсвания. Когато използваме уеб формуляри, ние се стремим да ограничим броя на задължителните полета до минимум. За всяка загуба, претърпена в резултат на използването на данни, съвети или идеи, предоставени от или от името на Автоматика Делис ЕООД чрез този уебсайт, Автоматика Делис ЕООД не поема отговорност.

Автоматика Делис ЕООД полага всички разумни усилия за защита на своите системи срещу всякаква форма на незаконна употреба. Автоматика Делис ЕООД ще прилага подходящи технически и организационни мерки за тази цел, като отчита, наред с други неща, състоянието на техниката. Въпреки това, той не носи отговорност за каквато и да е загуба, пряка и / или непряка, претърпена от потребител на уебсайта, която възниква в резултат на незаконното използване на неговите системи от трета страна.

Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на този уебсайт са предоставени на трети страни, които са поставили съдържанието сами или от които Автоматика Делис ЕООД е получила потребителски лиценз.

Копирането, разпространението и всякакво друго използване на тези материали е разрешено без писменото разрешение на Автоматика Делис ЕООД.

Ако имате някакви въпроси или проблеми с достъпността на уебсайта, моля не се колебайте да се свържете с нас.


 

Автоматика Делис ЕООД is committed to keeping this website up to date and accurate. Should you nevertheless encounter anything that is incorrect or out of date, we would appreciate it if you could let us know. Please indicate where on the website you read the information. We will then look at this as soon as possible. Please send your response by email to: office@delice.bg.

We are not liable for loss as a result of inaccuracies or incompleteness, nor for loss resulting from problems caused by or inherent to the dissemination of information through the internet, such as disruptions or interruptions. When using web forms, we strive to limit the number of required fields to a minimum. For any loss suffered as a result of the use of data, advice or ideas provided by or on behalf of Автоматика Делис ЕООД via this website, Автоматика Делис ЕООД accepts no liability.

Автоматика Делис ЕООД shall make every reasonable effort to protect its systems against any form of unlawful use. Автоматика Делис ЕООД shall implement appropriate technical and organizational measures to this end, taking into account, among other things, the state of the art. However, it shall not be liable for any loss whatsoever, direct and/or indirect, suffered by a user of the website, which arises as a result of the unlawful use of its systems by a third party.

All intellectual property rights to content on this website are vested in third parties who have placed the content themselves or from whom Автоматика Делис ЕООД has obtained a user license.

Copying, distributing and any other use of these materials is permitted without the written permission of Автоматика Делис ЕООД.

If you have any questions or problems with the accessibility of the website, please do not hesitate to contact us.

Automation