Настоящата декларация за поверителност е актуализирана последно на 21 януари 2021 г. и се отнася за граждани на Европейското икономическо пространство.

В тази декларация за поверителност ние обясняваме какво правим с данните, които получаваме за вас чрез https://delice.bg. Препоръчваме ви внимателно да прочетете това изявление. При нашата обработка ние спазваме изискванията на законодателството за поверителност. Това означава, наред с други неща, че:

 1. ние ясно заявяваме целите, за които обработваме лични данни. Правим това посредством тази декларация за поверителност;
 2. ние се стремим да ограничим нашето събиране на лични данни само до личните данни, необходими за законни цели;
 3. първо искаме вашето изрично съгласие за обработка на личните ви данни в случаите, в които се изисква вашето съгласие;
 4. предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни и също изискваме това от страни, които обработват лични данни от наше име;
 5. ние уважаваме правото ви на достъп до личните ви данни или да ги коригираме или изтрием по ваше искане.


Ако имате някакви въпроси или искате да знаете точно какви данни съхраняваме за вас, моля свържете се с нас.

1. Цел, данни и период на съхранение


1.1 Използваме вашите данни за следната цел:

Контакт – чрез телефон, поща, имейл и / или уеб формуляри

За целта използваме следните данни:

Име, адрес и град
Имейл адрес
Телефонен номер


Основата, на която можем да обработваме тези данни, е:

Получено съгласие

Период на задържане

Ние съхраняваме тези данни при прекратяване на услугата за следващия брой месеци: 24

2. Споделяне с други страни


Ние не споделяме вашите данни с трети страни.

Сключихме споразумение за обработка на данни с Google.

Google не може да използва данните за други услуги на Google.

Включването на пълни IP адреси е блокирано от нас.

3. Сигурност


Ние се ангажираме със сигурността на личните данни. Вземаме подходящи мерки за сигурност, за да ограничим злоупотребата и неразрешения достъп до лични данни. Това гарантира, че само необходимите лица имат достъп до вашите данни, че достъпът до данните е защитен и че нашите мерки за сигурност редовно се преглеждат.

4. Уебсайтове на трети страни


Тази декларация за поверителност не се отнася за уебсайтове на трети страни, свързани чрез връзки на нашия уебсайт. Не можем да гарантираме, че тези трети страни обработват Вашите лични данни по надежден или сигурен начин. Препоръчваме ви да прочетете декларациите за поверителност на тези уебсайтове, преди да използвате тези уебсайтове.

5. Изменения на настоящата декларация за поверителност


Запазваме си правото да правим изменения в настоящата декларация за поверителност. Препоръчително е да се консултирате редовно с тази декларация за поверителност, за да сте наясно с всякакви промени. Освен това ние ще Ви информираме активно, когато това е възможно.

6. Достъп и промяна на вашите данни


Ако имате някакви въпроси или искате да знаете кои лични данни имаме за вас, моля свържете се с нас. Можете да се свържете с нас, като използвате информацията по-долу. Вие имате следните права:

– Имате право да знаете защо са необходими вашите лични данни, какво ще се случи с тях и колко дълго ще бъдат запазени.
– Право на достъп: Имате право на достъп до вашите лични данни, които са ни известни.
– Право на коригиране: имате право да допълвате, коригирате, изтривате или блокирате личните си данни, когато пожелаете.
– Ако ни дадете съгласието си да обработваме вашите данни, имате право да оттеглите това съгласие и да изтриете личните си данни.
– Право на прехвърляне на вашите данни: имате право да поискате всички ваши лични данни от администратора и да ги прехвърлите изцяло на друг администратор.
– Право на възражение: можете да възразите срещу обработката на вашите данни. Ние се съобразяваме с това, освен ако няма основателни основания за обработка.

Моля, уверете се, че винаги ясно посочвате кой сте, за да сме сигурни, че не променяме или изтриваме никакви данни на грешния човек.

7. Подаване на жалба


Ако не сте доволни от начина, по който обработваме (жалба относно) обработването на вашите лични данни, имате право да подадете жалба до органа за защита на данните.

8. Данни за контакт


Автоматика Делис ЕООД
Златен Клас 20, Стара Загора
България
Уебсайт: https://delice.bg
Имейл: office@delice.bg
Телефонен номер: +35942636061

 


 

 

This privacy statement was last updated on февруари 6, 2022 and applies to citizens of the European Economic Area.

In this privacy statement, we explain what we do with the data we obtain about you via https://delice.bg. We recommend you carefully read this statement. In our processing we comply with the requirements of privacy legislation. That means, among other things, that:

 • we clearly state the purposes for which we process personal data. We do this by means of this privacy statement;
 • we aim to limit our collection of personal data to only the personal data required for legitimate purposes;
 • we first request your explicit consent to process your personal data in cases requiring your consent;
 • we take appropriate security measures to protect your personal data and also require this from parties that process personal data on our behalf;
 • we respect your right to access your personal data or have it corrected or deleted, at your request.

If you have any questions, or want to know exactly what data we keep of you, please contact us.

1. Purpose, data and retention period

1.1 We use your data for the following purpose:

Contact – Through phone, mail, email and/or webforms

For this purpose we use the following data:

 • Name, Address and City
 • Email address
 • Telephone number

The basis on which we may process these data is:

Consent obtained

Retention period

We retain this data upon termination of the service for the following number of months: 24

2. Cookies

Our website uses cookies. For more information about cookies, please refer to our Cookie Policy

We have concluded a data Processing Agreement with Google.

Google may not use the data for any other Google services.

The inclusion of full IP addresses is blocked by us.

3. Security

We are committed to the security of personal data. We take appropriate security measures to limit abuse of and unauthorized access to personal data. This ensures that only the necessary persons have access to your data, that access to the data is protected, and that our security measures are regularly reviewed.

4. Third party websites

This privacy statement does not apply to third party websites connected by links on our website. We cannot guarantee that these third parties handle your personal data in a reliable or secure manner. We recommend you read the privacy statements of these websites prior to making use of these websites.

5. Amendments to this privacy statement

We reserve the right to make amendments to this privacy statement. It is recommended that you consult this privacy statement regularly in order to be aware of any changes. In addition, we will actively inform you wherever possible.

6. Accessing and modifying your data

If you have any questions or want to know which personal data we have about you, please contact us. You can contact us by using the information below. You have the following rights:

 • You have the right to know why your personal data is needed, what will happen to it, and how long it will be retained for.
 • Right of access: You have the right to access your personal data that is known to us.
 • Right to rectification: you have the right to supplement, correct, have deleted or blocked your personal data whenever you wish.
 • If you give us your consent to process your data, you have the right to revoke that consent and to have your personal data deleted.
 • Right to transfer your data: you have the right to request all your personal data from the controller and transfer it in its entirety to another controller.
 • Right to object: you may object to the processing of your data. We comply with this, unless there are justified grounds for processing.

Please make sure to always clearly state who you are, so that we can be certain that we do not modify or delete any data of the wrong person.

7. Submitting a complaint

If you are not satisfied with the way in which we handle (a complaint about) the processing of your personal data, you have the right to submit a complaint to the Data Protection Authority.

8. Contact details

Автоматика Делис ЕООД
Златен Клас 20, Стара Загора
Bulgaria
Website: https://delice.bg
Email: office@delice.bg
Phone number: +35942636061

Automation